logo witryny

Logowanie
Adres e-mail:

Hasło:


( rejestracja użytkownika)

Wybierz dział
» Pieczywo chrupkie
» Produkty śniadaniowe
Jeœli pojawiła się ta strona - proszę odœwieżyć stronę
Wyszukiwanie produktów

Uwzględnij wszystkie słowa

Twój koszyk jest pusty!

Informacje
Kontakt
Regulamin
   

REGULAMIN ZAKUPÓW w sklepie internetowym
Chaber S.A. z siedzibą w Warszawie1. Chaber S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 83, 01-242 Warszawa, NIP: 521-31-69-702, REGON: 017372300, zakład produkcyjny: Odrzywołek 28B, 05-622 Belsk Duży) jest właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.chaber.pl (zwanego dalej Sklepem) i administratorem danych osobowych osób rejestrujących się w sklepie internetowym.

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Klientem Sklepu mogą być:
a) osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które we własnym imieniu mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
dokonujące zakupów w Sklepie.

3. Składając zamówienie, Klient za pośrednictwem sieci Internet składa Chaber S.A. ofertę zawarcia umowy sprzedaży na odległość zamawianych towarów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Chaber S.A. Każdemu zamówieniu przydzielony jest automatycznie unikalny numer zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Chaber S.A.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i wykonania umowy sprzedaży i nie są udostępniane innym podmiotom. Klient może żądać od Chaber S.A. wglądu do swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Chaber S.A. ma prawo do usunięcia danych osobowych Klienta bez informowania o tym fakcie Klienta. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane dla potrzeb promocji i reklamy Chaber S.A., w szczególności w celu informowania Klienta o nowych produktach i promocjach.

5. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu informacji o dostępności towaru nie oznacza, że towar jest dostępny.

6. Chaber S.A. dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Chaber S.A. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące się pojawić na stronie internetowej Sklepu.

7. Ceny widoczne w Sklepie są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i podawane są w złotych polskich, bez kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Chaber S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na:
a) wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie,
b) przetwarzanie danych osobowych Klienta na potrzeby Sklepu i w celu wykonania umowy sprzedaży, zwartej pomiędzy Klientem a Chaber S.A.
W przypadku odmowy akceptacji treści niniejszego regulaminu i odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

9. Nie zabrania się kopiowania, materiałów, zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Jednak wykorzystanie ich do celów komercyjnych możliwe jest wyłącznie za zgodą Chaber S.A.

10. Zamówienia mogą być realizowane zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Chaber S.A. nie odpowiada za różnice w przepisach prawa w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów, do których Klient zamawia produkty. Chaber S.A. nie pokrywa opłat celnych oraz innych opłat związanych z wysyłką towarów poza obszar celny Unii Europejskiej.

11. Składanie zamówień możliwe jest po rejestracji Klienta w Sklepie. Podczas rejestracji, Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe oraz adres e-mail i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Za dni robocze uznawane są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

13. Złożenie zamówienia wymaga:
a) wyboru przez Klienta rodzaju i ilości zamawianych towarów,
b) wskazania adresu dostawy,
c) wyboru sposobu płatności (przelewem lub przy odbiorze przesyłki).

14. Chaber S.A. ma prawo odmówić realizacji zamówienia nie zawierającego wszystkich wymaganych danych, zawierającego dane niepełne lub nieprawdziwe.

15. Chaber S.A. zastrzega, że wysłany do Klienta towar może różnić się wyglądem od towaru przedstawionego na zdjęciu w Sklepie (łącznie z formą opakowania). Wynika to z faktu zmian wzorów i rodzajów opakowań. Pomimo dokładania wszelkich starań, mogą czasem wystąpić rozbieżności w opisach towarów.

16. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po złożeniu zamówienia, operator kontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub e-mailową celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia i poinformowania o kosztach dostawy zamówionych towarów.

17. Termin realizacji zamówienia i koszty przesyłki określane są indywidualnie dla każdego zamówienia i każdorazowo uzgadniane z Klientem. Przesyłka jest wysyłana niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Chaber S.A. Wszelkich informacji o statusie realizacji zamówienia udziela dział wysyłek pod numerem tel. 48 66 11 356.

18. Możliwa jest następująca forma płatności:
Przelewem - po złożeniu zamówienia wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty i wartością zamówienia, powiększoną o koszt przesyłki. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Chaber S.A., zamówienie jest przekazywane do realizacji wysyłki.

19. Kosztami przesyłki obciążany jest każdorazowo Klient. Koszt wysyłki naliczany jest zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej i zależy od wagi, gabarytów i deklarowanej wartości przesyłki. Bieżący cennik dostępny jest na stronach internetowych Poczty Polskiej.

20. Dokonanie przez Klienta wyboru wysyłki za pobraniem jako formy dostawy i płatności przy odbiorze przesyłki oznacza, że Klienta ma świadomość konieczności przygotowania dokładnej kwoty do zapłaty. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, jeżeli jest to przesyłka za pobraniem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty odesłania przesyłki do Chaber S.A.

21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży. Chaber S.A. ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania asortymentu towarów objętych wyprzedażą.

22. W momencie potwierdzenia przez Klienta złożonego przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Chaber S.A. a Klientem. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz w odniesieniu do Klientów będących konsumentami - w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami).

23. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

24. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami), w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn i zwrócić zamówione towary. Do zachowania tego terminu wystarczy w ysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towarów w tym trybie może być dokonany wyłącznie w przypadku, gdy towary zostaną odesłane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a odsyłane towary nie będą nosiły jakichkolwiek śladów ingerencji (tzn. nie były otwierane, wypróbowywane, nie są uszkodzone). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, odesłać na własny koszt na adres: Chaber S.A., Odrzywołek 28B, 05-622 Belsk Duży. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca stanowiąca jednocześnie pisemne potwierdzenie zwrotu towaru. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Chaber S.A. dokona zwrotu ceny zakupu towarów przez Klienta na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy towarów do Klienta oraz koszty odesłania towarów przez Klienta do Chaber S.A. po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Chaber S.A. nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

25. W przypadku zwrotu przesyłek opłaconych (np. gdy doręczyciel kilkukrotnie nie zastał Klienta), Chaber S.A. oferuje możliwość ponownego nadania przesyłki po pokryciu kosztów wysyłki wg aktualnego cennika Poczty Polskiej. W przypadku rezygnacji z ponownego nadania przesyłki, Chaber S.A. zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny sprzedaży towarów, pomniejszonej o koszt wysyłki towarów w obie strony (do Klienta i zwrotnie do Chaber S.A.).

26. Klient zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki podczas doręczenia, nawet jeśli przesyłka nie wygląda na uszkodzoną.

27. W przypadku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w okresie dwóch lat od dnia doręczenia towaru Klientowi. Klient traci uprawnienie do złożenia reklamacji, jeżeli zgłoszenie przez niego niezgodności towaru z umową nastąpi po upływie dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady towaru. Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką pocztową ekonomiczną na adres: Chaber S.A., Odrzywołek 28B, 05-622 Belsk Duży. Chaber S.A. nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanych towarów zwracane są Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

28. Jeżeli Chaber S.A. nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest istotna. Chaber S.A. ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towarów z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Chaber S.A. W przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu należności Chaber S.A. dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 14 dni roboczych.

29. W przypadku błędnego wysłania produktów do Klienta, istnieje możliwość wymiany produktu, pod warunkiem, że opakowanie produktu nie zostało otwarte. Przesyłkę należy nadać Pocztą Polską (tylko i wyłącznie) w swoim zakresie na adres: Chaber S.A., Odrzywołek 28B, 05-622 Belsk Duży. Do paczki należy dołączyć kartkę z dokładnym opisem sytuacji, paragonem oraz z numerem zamówienia. Jeśli wina jest po stronie Sklepu - Sklep zobowiązuje się pokryć koszty dostawy po otrzymaniu przesyłki, poprzez zwrot kosztów dostawy przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony przez strony. Chaber S.A. zwraca wyłącznie koszty odesłania towaru Pocztą Polską (list ekonomiczny, polecony lub paczka ekonomiczna / priorytetowa). Nie pokrywamy kosztów wysyłek firmami kurierskimi itd. Prosimy o dołączanie do przesyłek paragonu lub innego dowodu poniesienia kosztów przesyłki przez Klienta (lub skanu potwierdzenia nadania z widocznym kosztem przesyłki).

30. Klient może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile status zamówienia nie został zmieniony na Wysłane. Anulowania zamówienia można dokonać telefonicznie 48 66 11 356 lub e-mailowo: sklep@chaber.pl, pod warunkiem, że oświadczenie o anulowaniu zamówienia zostanie złożone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

31. Chaber S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy w obsłudze zamówienia lub w realizacji dyspozycji Klienta, spowodowane przekazaniem przez Klienta błędnych danych,
b) transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które złożyły zamówienie w imieniu Klienta,
c) transakcje zawarte przez Klienta z przekroczeniem zakresu możliwości działania, wynikającego z posiadanej przez Klienta zdolności do czynności prawnych,
d) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

32. W celu obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej Sklepu, Sklep wykorzystuje pliki cookies. Sklep korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
a) cookies sesji, które działają wyłącznie podczas przeglądania strony internetowej Sklepu i umożliwiają prawidłowe jego funkcjonowanie,
b) cookies trwałe, które pozostają na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu,
c) cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu.
Osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ma możliwość korzystania z tej strony bez wykorzystywania mechanizmy cookies, jednakże może to spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji lub usług oferowanych przez Sklep. W przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies, osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu powinna zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki internetowej opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

33. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

34. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

35. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08/05/2013r.Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje wyślij pocztę elektroniczną pod adres
sklep@chaber.pl


Powrót do sklepu

linia rozdzielająca
certyfikat Firma Chaber S.A. posiada wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.